เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะกา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะกา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะกา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 ระเบียบวาระการประชุม เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาประจำปี 2564 ณ ประประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะกา ขั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะกา

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest