เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

บัญชีผู้มาซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรัะบปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหนองลานถึงท้ายซอยเทศบาล2 หมู่ที่5 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,968 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,808 ตารางเมตร ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดฯ

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest