เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

 

 

 

ประวัติเทศบาลตำบลท่ามะกา
 
      เทศบาลตำบลท่ามะกา   ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล   เมื่อวันที่   ๒๔ กันยายน ๒๔๙๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งสุขาภิบาลท่ามะกา  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ   เล่ม  ๘๘   ตอนที่   ๖๘   ลงวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๔๙๙   ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขต สุขาภิบาลท่ามะกา  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี   ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๘๘   ตอนที่   ๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๔    และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ  สุขาภิบาลเป็นเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล  เป็นเทศบาล   พ.ศ.๒๕๔๒  เมื่อวันที่   ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

 

" วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลท่ามะกา

 "ท่ามะกาน่าอยู่สดใส ก้าวไกลพร้อมสรรพ

รับวิถึประชา การศึกษาทันสมัยต่อเนื่อง

ไร้มลพิษเรื่องรบกวน สู่เมืองศิวิไลย์ "

 

   "พันธกิจ"

1.พัฒนาให้เทศบาลตำบลท่ามะกาเจริญก้าวหน้า เป็นเมืองน่าอยู่

2. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการเศรษฐกิจของชุมชน

3.พัฒนาและศึกษาให้ทันสมัย บำรุงส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

4. ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

5. พัฒนาส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ุ6.ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

7.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4.ป้องกันและรระงับโรคติดต่อ

5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6.ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม

7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest