เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

 

สำนักปลัดเทศบาล        

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน  ดังนี้

1.1 ฝ่ายอำนวยการ         
       มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ ดังนี้      

      1.1.1   งานธุรการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประชุมของเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทาน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์    เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่ง และ ประกาศของเทศบาล งานรับเรื่อง ราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ.จังหวัด   ให้กองหรือฝ่ายต่างๆทราบ      

     1.1.2   งานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขันและการคัดเลือก  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปี   งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ      

    1.1.3   งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง      

  1.1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ให้บริการป้องกันและระงับ อัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ ตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัย ต่างๆ งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน        
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ วิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา และแผนประจำปี วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วย งานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล

1.3 งานพัฒนาชุมชน        
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง ฝึกอบรมและเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน จัดทำโครงการ ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน ดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน สำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

1.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน        
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน พัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้บริการอาคารสถานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ส่งเสริมกีฬาพื้นฐาน พัฒนาเทคนิคกีฬา ส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ จัดแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป                            

1.5   งานพัฒนาการศึกษา       
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการวัดผลและประเมินผล ทางการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา ประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.6 งานประชาสัมพันธ์       
   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานติดต่อสอบถาม อำนวยความสะดวก ปิดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย ประกาศเคลื่อนที่ บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหว VDO จัดทำวารสาร พิธีกร จัดส่งข่าว – ตอบรับวารสาร

 

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest