เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

 

กองคลัง

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  ตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  จัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  ทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล


2.1 งานธุรการ 

        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมของเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่นๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


2.2  ฝ่ายบริหารงานคลัง 

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัสดุและทรัพย์สิน และงานการเงินและบัญชี
       2.2.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา การจัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ
       2.2.2 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท จัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ


2.3 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.5) รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ พิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี จัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  จัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล จัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17)  ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี ( ผ.ท.4 และ 5) จัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ จัดทำรายงานประจำเดือน ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน บริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest