เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

 

กองช่าง 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และแผนงานอื่นๆ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน    ดังนี้


3.1 งานธุรการ 

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ ดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมของเทศบาล ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ จัดทำคำสั่งและประกาศ รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ


3.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

     มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง และควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
      3.2.1  งานวิศวกรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม วางโครงการและการก่อสร้างทางวิศวกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม                             ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม ออกแบบรายการและกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม สำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม ประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้าง ออกแบบและเขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ วางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้าง


3.3 งานสาธารณูปโภค 

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค สวนสาธารณะ สถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่น  วางโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงรักษา ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ จัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธ์ไม้ต่างๆ งานประดับ/ตกแต่งสถานที่ อาคาร เกี่ยวกับการใช้พันธ์ไม้ต่างๆ ออกแบบ/จัดสถานที่ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอื่นๆ เก็บรักษาวัสดุ/อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ สำรวจ ออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล ให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

 

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest