เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

 

ที่

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1.

นายจิรายุ   จำปาไทย กำนันตำบลท่ามะกา

เขตอำเภอท่ามะกา

 

 

 

2.

นายศักดิธัช อารีรอบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

หมู่ 1 บ้านท่ามะกา 

514

553

1,067

3.

นางวิภาดา ศรทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

หมู่ 2 บ้านท่ามะกา

615

743

1,358

4.

นายณรงค์ชัย นารถวรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

หมู่ 3 บ้านท่ามะกา 

1,207

1,496

2,703

5.

นายดนัย   ซิบเข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

หมู่ 4 บ้านท่ามะกา 

689

761

1,450

6.

นายมาโนช  ทองย้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

หมู่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง

206

251

457

7.

นายชัช   พุทธาราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

หมู่ 10 บ้านครก 

267

295

562

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest