เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

1.ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

รับแบบแสดงรายการทรัพย์สินและตรวจสอบความถูกต้อง
มกราคม - กุมภาพันธ์

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

2.

รับประเมินค่ารายปีและแจ้งผลการประเมิน
มกราคม - กุมภาพันธ์

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

3.

ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด
มกราคม - กุมภาพันธ์

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

4.

ชำระภาษีเกินกำหนดเวลาและเงินเพิ่ม
มกราคม - กุมภาพันธ์

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

 

     2. ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต้อง
มกราคม - มีนาคม

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

2.

ประเมินค่าภาษีและแจ้งผลการประเมิน
มกราคม – เมษายน

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

3.

ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด
มกราคม – มีนาคม

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

4.

ชำระภาษีเกินกำหนดเวลาและเงินเพิ่ม
กุมภาพันธ์ - กันยายน

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

 
     3. ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

รับแบบ ภ.บ.ท.5  และตรวจสอบความถูกต้อง
ธันวาคม - มกราคม

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

2.

ประเมินค่าภาษีและแจ้งผลการประเมิน
มกราคม - เมษายน

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

3.

ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด
มกราคม - เมษายน

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

4.

ชำระภาษีเกินกำหนดเวลาและเงินเพิ่ม
กุมภาพันธ์ - เมษายน

5 – 7 นาที

3 – 5 นาที

 
     4. งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

 โอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน

10 – 15 นาที

5 – 10 นาที

 

     5. ขั้นตอนการรับแจ้งการเกิด
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

การรับเรื่อง
- เรียกเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- ตรวจเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- เขียนคำร้อง

5 นาที

3 นาที

2.

บันทึกลงรายการสูติบัตรในระบบคอมพิวเตอร์

5 นาที

4 นาที

3.

- เพิ่มชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- ตรวจรายละเอียด
- มอบสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้ผู้แจ้ง

8 นาที

3 นาที

 

     6. ขั้นตอนการรับแจ้งการตาย
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

การรับเรื่อง
- เรียกเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- ตรวจเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- เขียนคำร้อง

5 นาที

2 นาที

2.

บันทึกลงรายการมรณบัตรในระบบคอมพิวเตอร์

5 นาที

4 นาที

3.

- จำหน่ายรายการคนตายในสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- ตรวจรายละเอียด
- มอบมรณบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้ผู้แจ้ง

8 นาที

3 นาที

 

     7. ขั้นตอนการรับแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายออก)
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

การรับเรื่อง
- เรียกเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- ตรวจเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- เขียนคำร้อง

5 นาที

3 นาที

2.

บันทึกลงรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

4 นาที

3 นาที

3.

- จำหน่ายรายการบุคคลย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- ตรวจรายละเอียด
- มอบใบแจ้งย้ายที่อยู่และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้     ผู้แจ้ง

6 นาที

2 นาที

 
     8. ขั้นตอนการรับแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายเข้า)
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

การรับเรื่อง
- เรียกเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- ตรวจเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- เขียนคำร้อง

4 นาที

3 นาที

2.

บันทึกลงรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

5 นาที

3 นาที

3.

- เพิ่มชื่อและรายการบุคคลที่ย้ายเข้าในสำเนาทะเบียนบ้านฉบับ    เจ้าบ้าน
- ตรวจรายละเอียด
- มอบสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้ผู้แจ้ง

8 นาที

2 นาที

 

     9. ขั้นตอนการรับแจ้งขอบ้านเลขที่
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

การรับเรื่อง
- เรียกเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- ตรวจเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- เขียนคำร้อง

5 นาที

3 นาที

2.

ตรวจสอบสภาพความเป็นบ้าน และสอบถามว่าพักอาศัยอยู่ได้จริง

4 นาที

3 นาที

3.

- กำหนดบ้านเลขที่และจัดทำทะเบียนบ้านในระบบคอมพิวเตอร์
- ตรวจรายละเอียด
- มอบสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้ผู้แจ้ง

6 นาที

3 นาที

 

     10. ขั้นตอนการรับแจ้งขอแก้ไขรายการบุคคล
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

การรับเรื่อง
- เรียกเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- ตรวจเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง
- เขียนคำร้อง

5 นาที

3 นาที

2.

- แก้ไขรายการในระบบคอมพิวเตอร์ และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับ   เจ้าบ้าน
- ตรวจรายละเอียด
- มอบสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้ผู้แจ้ง

10 นาที

4 นาที

 

     11. การลดขั้นตอนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๑๓๐ประเภท)
- การขออนุญาตใหม่
- การต่อใบอนุญาต (รายเก่า)

 

10 วัน
5 วัน

 

5 วัน
3 วัน

2.

การอนุญาตจัดตั้งตลาด
- การอนุญาตใหม่
- การต่อใบอนุญาต (รายเก่า)

 

10 วัน
5 วัน

 

5 วัน
3 วัน

3.

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตรม.)
- การอนุญาตใหม่

 

10 วัน

 

5 วัน

4.

การอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- การขออนุญาตใหม่
- การต่อใบอนุญาต (รายเก่า)

 

10 วัน
5 วัน

 

5 วัน
3 วัน

5.

การยื่นคำร้องแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ
- ระยะเวลาดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนของปัญหา

 

-

5 นาที
ไม่เกิน 30 วัน

6.

การยื่นคำร้องกำจัดขยะมูลฝอย
- ระยะเวลาแล้วเสร็จ
- ค่าธรรมเนียม (ครัวเรือน)

10 นาที
1 วัน
ตามเทศบัญญัติ
ปี 2543

5 นาที
30 นาที
ตามเทศบัญญัติ
ปี 2543

7.

การยื่นคำร้องฝาท่อ ระบายน้ำที่แตกชำรุด
- ระยะเวลาแล้วเสร็จ

10 นาที
10 วัน

5 นาที
5 วัน

8.

การยื่นคำร้องเก็บกิ่งไม้
- ระยะเวลาแล้วเสร็จ

10 นาที
3 วัน

5 นาที
1 วัน

9.

การยื่นคำร้องดูดท่อระบายน้ำอุดตัน / การดูดโคลน

10 นาที

5นาที

    

12. การลดขั้นตอนฯ กองช่าง  รายละเอียดคลิ๊

 

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

รับเรื่องขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน (กรณีเอกสารครบ)

15 นาที 10 นาที

2

ตรวจสอบเอกสารเยื้องต้น (กรณีเอกสารครบ)

30 นาที 15 นาที

3

ตรวจสอบที่ดินและสถานที่ก่อสร้าง

½ วัน

 1-2 ชัวโมง

4

ตรวจสอบ / พิจารณาแบบ

1-2วัน 1 วัน
5 ออกใบอนุญาติ (อ.1) และแจ้งผู้ขอ (น.1) 1 วัน 1/2 วัน

    13. ขั้นตอนการรับเรื่องคำร้องขอต่าง ๆ  รายละเอียดคลิ๊ก

ลำดับที่

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

1.

รับเรื่อง / รับเอกสาร

15 นาที 10 นาที

2

ตรวจสอบสถานที่

½ วัน

1-2 ชัวโมง

3

เสนอขออนุมัติ

½ วัน

 1-2 ชัวโมง

4

ดำเนินการ

1  ½ วัน 1 วัน
5 รายงาน ½ วัน 1 ชั่วโมง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest