เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

thumbs
นางสุพรรณนี แป้นเขียว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
thumbs
นางสาวปนุชชา ทรัพย์สมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
thumbs
ว่าที่ ร.ต.พงษ์เทพ รุ่งเหมือนฟ้า
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
thumbs
นางสาวอาภรณ์ ใจเย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นางสาวเกศริน อัศเจรีย์วัฒนา
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
thumbs
พันจ่าอากาศเอก วีระ ศรีวลีรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นางสาวสุชาดา สูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
นายไตรรัตน์ ประไพ
นิติกรปฏิบัติการ
thumbs
นายชลอ นากพัตร
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายพงษ์ เพ่งผล
พนักงานวิทยุ
thumbs
นางปิยพร ศิริรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวนิตยา ขุนสงคราม
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวจิราพัชร ห้อยกรุด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นายสมนึก เซี่ยงเห็น
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายชำนาญ ประสานไทย
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายพงศธร พึ่งธรรมคุณ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายเอกชัย ขุนราม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายอรรถพล ภูมิจันทร์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายชุมพล อภิวัฒนปัญญา
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายโกมล รัศมี
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายอาทิต ตันโต
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายพิทักษ์ โตสงวน
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายพุทธิชาติ แสงแพร
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายธงชัย มานะกิจ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายไพรัช จารุจินดา
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายรัตเทพ ผลประมูล
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายอภิชาต น้อยสอาด
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto20_35.jpg person_upload/backend/groupphoto20_36.jpg person_upload/backend/groupphoto20_3.jpg person_upload/backend/groupphoto20_4.jpg person_upload/backend/groupphoto20_13.jpg person_upload/backend/groupphoto20_14.jpg person_upload/backend/groupphoto20_15.jpg

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest