เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

thumbs
นางปาลิดา เพ็ชรกล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวนภภัค สมศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
thumbs
นางสาววิภาพร บุตรแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
thumbs
นางสาวพรนิภา เกิดศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
thumbs
นางวันเพ็ญ ใจงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
thumbs
นางสาวอนงค์นุช เต้าชุน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
thumbs
นางสาวธัญญาพร เรืองธีรวงศา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวจันทิรา ภาวงศ์
คนงาน
thumbs
นายชอบ แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์
    person_upload/backend/groupphoto21_16.jpg person_upload/backend/groupphoto21_17.jpg person_upload/backend/groupphoto21_18.jpg person_upload/backend/groupphoto21_19.jpg

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest