เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

thumbs
นายสุรพงษ์ โพธิสัตยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายพิริยะ ทองอารีย์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
thumbs
นายศุภฤกษ์ พึ่งไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นางสาวศศิธร บุญเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นายพิภพ ชายทวีป
ผู้ช่วยช่าง
thumbs
นายอเนก พิมพา
ผู้ช่วยช่าง
thumbs
นายปริญญา ตรีศรี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
thumbs
นายอดิสร แสงคำ
คนงาน
thumbs
นางสาวพรพิมล ชายทวีป
คนงาน
thumbs
นายธเนศ ชายทวีป
คนงาน
thumbs
นายพรชัย วรรณวงศ์วัฒนา
คนงาน
thumbs
นายวิโรจน์ เซี่ยงฉิน
คนงาน
thumbs
นายหนึ่ง ชูช่วย
คนงาน
thumbs
นายโสภณ จันทร์มณี
พนักงานขับรถยนต์
    person_upload/backend/groupphoto22_7.jpg person_upload/backend/groupphoto22_8.jpg person_upload/backend/groupphoto22_26.jpg person_upload/backend/groupphoto22_27.jpg

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest