เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

thumbs
นางสาวนุจรีย์ รักคล้ำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
thumbs
นางชัชวรรณ จันทร์นพรัตน์
หัวหน้าบริหารงานสาธารณสุข
thumbs
นางพรวรรณเพ็ญ บุญวงษ์
นักวิชาการสุขาภิบาล
thumbs
นายบัณฑิต ไชยสิริมงคลกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นางสาวกุลยรัฐ อั้นจุกฉุน
คนงาน
thumbs
นางสุนิษา วงค์หงษ์ทอง
คนงาน
thumbs
นางรุ่งนภา น้อยสอาด
คนงาน
thumbs
นายสมบัติ เกียรติอมรเวช
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายชวลิต ชายทวีป
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสมบัติ แสงกุหลาบ
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสุทัตร ฟักทอง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายวินัย ส้มพลับ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมพร เซี่ยงฉิน
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายมานพ เสมศรี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายวรวุฒิ วรรณสวัสดี
คนงาน
thumbs
นายอุดร สันทัด
คนงาน
thumbs
นางสาวสายพิณ ง้อมเขียว
คนงาน
thumbs
นายทม ตันโต
คนงาน
thumbs
นายจรูญ เย็นกลม
คนงาน
thumbs
นายพนมไพ เสมศรี
คนงาน
thumbs
นายสมศักดิ์ สมรูป
คนงาน
thumbs
นายอำคา โพยนอก
คนงาน
thumbs
นางสาวสุนิสา ปัยคห์จันทร์
คนงาน
thumbs
นางสมัย โพธารส
คนงาน
thumbs
นายอดิเรก จันทร
คนงาน
thumbs
นายไสว บุญคำ
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto24_10.jpg person_upload/backend/groupphoto24_34.jpg person_upload/backend/groupphoto24_9.jpg person_upload/backend/groupphoto24_11.jpg person_upload/backend/groupphoto24_12.jpg

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest