เทศบาลตำบลท่ามะกา เทศบาลตำบลท่ามะกา Thamaka Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.10-002บ้านริมน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ท่ามะกา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,850 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
29 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค,ส,ล พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.บริเวณถนนเทศบาล 20(ข้างอำเภอ)หมู่ที่ 2,3 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่าะมกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สายสูบน้ำและข้อต่อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.10-002บ้านริมน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ท่ามะกา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,850 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
16 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเครื่องปั้นไฟ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๔๗ กาญจนบุรี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๔๗ กาญจนบุรี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและรางวีบริเวณภายในซอยราษฏรพึ่งตนเอง(ซอยบ้านครูศรีสะอาด)ม.5
11 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายนำ้คสล.พร้อมบ่อพักและรางวีบริเวณซอยหมู่บ้านสุขเจริญวิลล่า ม.10
11 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและรางวีคสล.บริเวณถนนเทศบาล20 (ข้างอำเภอ)ม.2,3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
11 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมน้ำ(ต่อจากเดิม)ม.4 ต.ท่ามะกา บริเวณโค้งโรงพฟฟ้าชีวภาพ ถึงโรงสี
11 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสำรองไฟขนาด 1kva จำนวน 1 เครื่องกองช่าง
11 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkiet Printer) สำหรับกระดาษ A3
11 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
5 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการติดตั้งตู้ผนังสำหรับจัดเก็บเอกสารภายในกองคลัง (บิวท์อิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการติดตั้งตู้ผนังสำหรับจัดเก็บเอกสารภายในกองคลัง (บิวท์อิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2564 (1 พฤศจิกายน2564 -22 มีนาคม 2565) นมพาสเจอร์ไรส์ 200 ซีซัี จำนวน 68,800 ถุง นมยูเอชที ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,640 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๙๔๔๗ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest